3x prečo stále

práve my?

ODBORNOSŤ

Zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb sú dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva rôznych typov spoločností.

PROFESIONALITA A ISTOTA

Vaše účtovníctvo spracujeme na čas, kvalitne a správne, v súlade s platnými zákonmi.

FLEXIBILITA A DISKRÉTNOSŤ

Prispôsobíme sa všetkým špecifickým požiadavkám klienta, samozrejmosťou je zachovávanie absolútnej mlčanlivosti o všetkych skutočnostiach.

Audit poskytujeme

Overenie účtovnej závierky vykonávanej v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi, zákonom o audítoroch, etickým kódexom pre audítorov a ostatnými predpismi vydanými Slovenskou komorou audítorov (SKAU).

Audit zahŕňa nasledovné služby

 • jednorazový audit
 • dobrovoľný audit
 • audit účtovnej závierky - overenie účtovnej závierky audítorom
 • transformácia účtovných výkazov podľa IFRS
 • audit priebežných výkazov
 • audit vnútorných kontrolných procesov
 • overenie použitia finančných prostriedkov poskytovateľa
 • audit efektívnosti v rámci podnikateľského subjektu
 • špeciálne audity zamerané na funkčnosť a účinnosť jednotlivých podnikových subsystémov
 • audit použitých finančných prostriedkov s podporných programov
 • previerka účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly
 • due dilligence

Cieľom auditu

Je vyjadriť názor nezávislého audítora na účtovnú závierku spoločnosti, ktorá je predmetom auditu na základe získaných audítorských dôkazov. Vzhľadom k praktickým obmedzeniam, audit má za cieľ poskytnúť len primeranú istotu, že výkazy neobsahujú významné chyby. Audit by pre účtovnú jednotku nemal byť iba povinnosťou, ktorá jej vyplýva zo zákona, ale dáva predovšetkým používateľom účtovnej závierky istotu, že táto účtovná závierka verne a pravdivo zobrazuje pozíciu a výkonnosť podniku. Týmito používateľmi sú napr. akcionári, spoločníci, ale aj daňové úrady, banky, dodávatelia, investori, zákazníci a pod.

Priebeh auditu

Audit vykonávame podľa požiadaviek klienta, väčšinou v dvoch fázach. Priebežný audit sa uskutočňuje ešte v priebehu auditovaného roka, kedy sa snažíme odstrániť všetky významné nedostatky v účtovníctve a výstupom v tejto fáze je list s odporúčaniami týkajúci sa vedenia účtovníctva. Druhou fázou je záverečný audit, ktorý spočíva v overení vykázaných údajov v účtovnej závierke. V tejto fáze audítor získava audítorské dôkazy nevyhnutné pre vyjadrenie svojho názoru. V priebehu roka sme svojim klientom k dispozícii a konzultujeme účtovné a daňové dopady jednotlivých hospodárskych operácií.

Výsledok auditu

Výsledkom auditu účtovnej závierky je správa nezávislého audítora, ktorá obsahuje výrok audítora v zmysle Medzinárodných audítorských štandardov a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Cena za audit

Cena za vykonanie auditu je predmetom dohody audítorskej spoločnosti a klienta.

NEPREHLIADNITE!

Pred tým než začneme s Vami spolupracovať, uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní účtovných služieb... viac

NAPÍŠTE NÁM!

Máte otázky, ktoré sa týkajú našich služieb? Neviete, ako a kde vybaviť záležitosti ohľadne Vášho účtovníctva, miezd?... viac

KDE NÁS NÁJDETE?

ÚEP, s.r.o.
Kollárová 17
917 01 Trnava
+421 905 386 513
info@uep.sk

AUTOREAL TT     TRADELOG     DIOCHI Slovakia     Ing.Majerská - ANEX     PREMT